Zakres usług

Prawo umów

Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane) oraz reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie negocjacji, a także opiniujemy przedstawione projekty umów.

 

Windykacja należności

Kancelaria sporządza wezwania do zapłaty, reprezentuje Klientów podczas negocjacji, formułuje projekty ugód, sporządza pozwy oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności od nierzetelnych kontrahentów, podejmuje postępowania sądowe zmierzające do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie).

Prawo nieruchomości

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami, w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Sprawy odszkodowawcze

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących uzyskania odszkodowań i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów. W obszarze tej działalności Kancelaria pomaga w sprawach bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych.

 

Prawo korporacyjne

W zakresie prawa korporacyjnego przygotowujemy projekty umów, zmian umów spółek, dokumentację związaną z funkcjonowaniem organów spółek. Reprezentujemy spółki w postępowaniach przed organami rejestrowymi.

Prawo i postępowanie gospodarcze

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego obrotu gospodarczego związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw (umowy nazwane, nienazwane, spory sądowe, postępowania polubowne, przed organami administracyjnymi, kontrolnymi).

 

Prawo pracy

Przygotowujemy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Na zlecenie Klientów przygotowujemy wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Specjalizujemy się w doradzaniu pracodawcom w prawidłowym przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy.

Prawo i postępowanie administracyjne oraz przed sądami administracyjnymi

Oferujemy zatem profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

- reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
- uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
- odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.


Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, wezwania do usunięcia naruszenia prawa organów administracji.

 

Prawo rodzinne

Pomagamy w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa, a także w sprawach o separację, kompleksowo zajmując się przy tym podziałem majątku, w sprawach o przysposobienie; w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej; w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków; w sprawach o alimenty; w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

 

Prawo spadkowe

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zachowek, analizę przedstawionych sytuacji w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, doradztwo w zakresie podatkowych aspektów dziedziczenia majątku; doraźną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego.

Prawo podatkowe

Pomagamy wypełniać wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, odwołania od decyzji organów podatkowych, skargi do sądu administracyjnego na decyzje podatkowe w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatków i opłat lokalnych, podatków od spadków i darowizn, Ordynacji podatkowej.

 

Prawo przewozowe

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

- pomoc przy sporządzaniu projektów umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane z krajowym i międzynarodowym przewozem towarów oraz opiniowanie tychże umów,
- zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, Konwencji CMR i spedycji,
- prowadzenie windykacji nieuregulowanego przewoźnego (frachtu) oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym,
- ustalanie zakresu odpowiedzialności za powstałe szkody przy przewozie oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
- dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom,
- pomoc w rozstrzyganiu incydentalnych zagadnień powstałych na gruncie prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego.